سیستم کاربری رشدآموزی رشدانا


صفحه اصلی » فرایند ثبت نام بورسیه

فرایند ثبت نام بورسیه

با توجه به اعلام نتایج حاصل از ۶ مرحله گزینش افراد درخواست داده برای حضور در برنامه (رشدآموزی) توانمندسازی سرمایه های انسانی رشدانا، افراد بایستی متناسب با نوع بورسیه ای پذیرش شده اند و به ترتیب زیر اقدام به ثبت نام و اعلام حضور جهت استفاده از برنامه های توانمندسازی را داشته باشند.

لطفا حالت بورسیه خود را انتخاب کنید.

  1. روش ثبت نام بورسیه ۱۰۰% ترم ۱
  2. روش ثبت نام بورسیه ۵۰% ترم ۱
  3. بورسیه مسیر رشد پیشتازی (ترم ۲) به میزان ۵۰%
  4. ورود آزاد
به رشدانا اعتماد کنید
مرکز مشاوره رسمی اداره کار
نظام صنفی رایانه ای
شرکت خلاق
شرکای کلیدی رشدانا

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد

شتابدهنده فردوسی

باد صبا

تریگ آپ

a.m استودیو

اپ میز

چیکارا چی کارا

میلوژی

فراکوچ

پروفایل شبکه اجتماعی متخصصین