سیستم کاربری رشدآموزی رشدانا


صفحه اصلی » فرایند ثبت نام بورسیه

فرایند ثبت نام بورسیه

با توجه به اعلام نتایج حاصل از 6 مرحله گزینش افراد درخواست داده برای حضور در برنامه (رشدآموزی) توانمندسازی سرمایه های انسانی رشدانا، افراد بایستی متناسب با نوع بورسیه ای پذیرش شده اند و به ترتیب زیر اقدام به ثبت نام و اعلام حضور جهت استفاده از برنامه های توانمندسازی را داشته باشند.

لطفا حالت بورسیه خود را انتخاب کنید.

  1. بورسیه ۱۰۰% ترم ۱
  2. بورسیه ۵۰% ترم ۱
  3. بورسیه ۷۰% ترم ۱
  4. بورسیه مسیر رشد پیشتازی (ترم 2) به میزان ۵۰%
  5. ورود آزاد